We wrześniu 2017 roku Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. rozpoczęło realizację  projektu  TOP KONSTRUKTOR w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Projekt został zakończony 31 maja 2019 r.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie do projektu w wysokości 847 558,26 zł.

Grupę docelową stanowiły czterdzieści dwie osoby poniżej 29 roku życia, nieuczące się oraz nie pracujące.

Każdy z uczestników projektu zobligowany był  do uczestnictwa w następujących formach wsparcia:

  • Indywidualnym Planie Działania,
  • Uczestnictwie w certyfikowanych kursach CATIA v.5 Basic i CATIA  v.5 Advanced,
  • Poradnictwie zawodowym,
  • Pośrednictwie pracy,
  • 3 miesięcznych stażach.

Dzięki naszemu projektowi czterdziestu jeden uczestników uzyskało kwalifikacje do obsługi programu Catia.

Po odbytych stażach trzydziestu siedmiu uczestników projektu otrzymało propozycję pracy w firmach, w których realizowane były staże.

Wszystkim Uczestnikom projektu gratulujemy osiągniętych rezultatów!