RADA NADZORCZA
Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach przy ul. Karolinki 1
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Prezesa Zarządu
Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w Katowicach
 
1. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać osobiście w siedzibie Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w Katowicach, 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1, w Kancelarii Spółki, w dniach roboczych w godz. od 730 do 14.30, w terminie do dnia  5 grudnia 2017 r. lub przesłać pocztą w tym samym terminie na wskazany powyżej adres Spółki, w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. – NIE OTWIERAĆ przed dniem 8 grudnia  2017 r.”.
Termin uważa się za zachowany, jeżeli zgłoszenie wpłynęło do Spółki przed jego upływem.
 
2. Wymagania stawiane kandydatom:
 
Członkiem organu zarządzającego spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) spełnia inne niż wymienione w lit. a)-c) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
e) znajomość zagadnień określonych w § 9.
 
Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 
3. Zgłoszenie musi zawierać:
a) życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny,
b) oryginały, odpisy lub potwierdzone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staże, o których mowa w pkt 2; w przypadku potwierdzenia dokumentów przez kandydata, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
c) oświadczenia kandydata o:
- ukończeniu studiów wyższych lub studiów wyższych za granicą, które zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów,
- co najmniej pięcioletnim okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
- co najmniej trzyletnim stażu pracy na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.korzystaniu z pełni praw publicznych,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
- niekaralności kandydata za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, wiarygodności dokumentów, mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu,tym, iż nie toczą się przeciwko kandydatowi żadne postępowania karne i  karno – skarbowe,
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radę Nadzorczą Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.),
d) oświadczenia kandydata, że nie jest osobą, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki,
e) informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, telefon).
Kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.
 
4. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronie internetowej Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. (www.scuw.pl).
5. Informacje dotyczące aktualnej struktury organizacyjnej i bieżących wyników ekonomiczno - finansowych, kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Spółki w Dziale Organizacyjno - Prawnym Spółki, w dniach roboczych w godz. od 730 do 1430 do dnia, w którym upływa termin przyjmowania zgłoszeń.
6. Udostępnienie materiałów informacyjnych nastąpi po uprzednim złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności.
7. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 8 grudnia  o godzinie 1000.
8. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zgłoszenia te mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie powyższego terminu.
9. Kandydaci o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani osobiście  lub telefonicznie w dniu 8 grudnia 2017 r.
10. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w dniu 11 grudnia 2017 r. od godziny 800, w kolejności alfabetycznej. Na rozmowie kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany jest przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem.
11. W miarę potrzeby wynikającej z ilości zgłoszonych kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne mogą być kontynuowane również w dniu następnym, tj. 12 grudnia  2017 r. od godziny 800.
12. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceniać będzie w szczególności:
a) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych,
d) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych,
e) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
f) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
g) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
h) wiedzę w zakresie finansów przedsiębiorstwa,
i) wiedzę w zakresie zasad i przepisów prawa pracy,
j) wiedzę w zakresie roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, wiedzę w zakresie systemu ocen i motywacji
13. Ocenie Rady Nadzorczej podlegać będzie również wiedza i doświadczenie o dziedzinach związanych ze stanowiskiem, na które kandydat dokonał zgłoszenia.
14. Jeżeli o stanowisko członka Zarządu ubiegać się będzie kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.
15. Rada Nadzorcza może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.
16. O wyniku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni bezpośrednio po jego zakończeniu za pośrednictwem poczty.
 
Treść ogłoszenia do pobrania w wersji  elektronicznej >>>: Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym.pdf