KSIĘGOWOŚĆ

ŚWIADCZENIE USŁUG PROWADZENIA KSIAG RACHUNKOWYCH OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

– obsługę w zakresie księgowości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

– obsługę bankową,

– obsługę należności i zobowiązań,

– obsługę w zakresie kosztów,

– obsługę w zakresie podatków (wraz ze sporządzaniem deklaracji podatkowych),

– czynności w zakresie sprawozdawczości, w tym:
  • sporządzenie comiesięcznych raportów finansowych (w tym: bilans, rachunek zysków i strat [metodą porównawczą
     i kalkulacyjną], rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale [funduszu] własnym),
  • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego (w tym: bilans, rachunek zysków i strat [metodą porównawczą
     i kalkulacyjną], rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale [funduszu] własnym, informację
     dodatkową, obejmującą Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia),
  • sporządzanie pakietu sprawozdawczego dla potrzeb skonsolidowanego sprawozdania;

– przygotowywanie danych finansowych na potrzeby sporządzenia sprawozdań dla Rady Nadzorczej i innych organów Spółki,

– współpraca z biegłym rewidentem w ramach badania ksiąg rachunkowych,

– sporządzanie i składanie kwestionariuszy i ankiet statystycznych dla potrzeb statystyki publicznej do Głównego Urzędu Statystycznego,

– przygotowywanie danych finansowych do planów rocznych i wieloletnich.

Zespół Księgowości

40-467 Katowice, ul. Karolinki 1
tel. 32 420

Zapisz się do naszego newslettera!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od ŚCUW Sp. z o.o..