Dobre praktyki

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. sukcesywnie upowszechnia dobre praktyki dotyczące zapewnienia jakości szkoleń.

I. Standardy dotyczące zarządzania jakością usługi szkoleniowej.

1. Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. posiada procedury do realizacji usługi szkoleniowej
    oraz referencje od Klientów poświadczające jakość dostarczonej usługi.

2. Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. publikuje informacje o oferowanych usługach
    szkoleniowych na swojej stronie internetowej www.scuw.pl .

    – Firma określiła kryteria dotyczące rekrutacji i oceny kadry szkoleniowej.

    – Firma dokonuje ewaluacji realizowanych szkoleń.

3. Centrum upowszechnia wiedzę o dobrych praktykach w zapewnianiu jakości szkoleń.

    – Śląskie Centrum Usług Wspólnych stosuje obowiązujące przepisy prawne.

    – Śląskie Centrum Usług Wspólnych zna i stosuje zasady prawa autorskiego odnoszące się
      do usług szkoleniowych.

4. Firma terminowo reguluje swoje zobowiązania finansowe.

    – Firma jest przygotowana do reagowania na sytuacje nieprzewidziane i zastrzeżenia Klientów.

    – Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. posiada procedurę oraz regulamin reklamacji
      świadczonych usług szkoleniowych.

    – Regulamin opublikowany jest na stronie organizacji w postaci dokumentu:
      Postępowanie reklamacyjne w Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

    – Firma  posiada  procedurę  postępowania  w  wypadku  pojawienia  się nieprzewidzianych
      trudności, jak np. nieobecność prowadzącego szkolenie.

II. Standardy dotyczące procesu świadczenia usługi szkoleniowej.

1. Szkolenie Otwarte

    – Szkolenie otwarte realizowane Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. jest
      udokumentowane programem szkolenia.

    – Firma określa kryteria dla grupy docelowej.

    – Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. informuje swoich Klientów w jakiej formie
      realizowane są oferowane przez nią zajęcia. .

    – Firma dostarcza Klientowi informacje dotyczące sylwetki prowadzącego zajęcia.

    – Klient jest informowany w trakcie realizacji usługi o sposobie ewaluacji szkolenia.

2. Szkolenie zamknięte

    – Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. przygotowuje program szkolenia w uzgodnieniu
      z Klientem.

    – Firma planuje badania ewaluacyjne.

Przed realizacją szkolenia:

– Śląskie Centrum Usług Wspólnych przedstawia Klientom danej usługi informację zawierającą
  minimum: miejsce, czas, program, harmonogram oraz inne informacje niezbędne uczestnikom
  szkolenia.

W trakcie realizacji szkolenia:

– Firma podczas rozpoczęcia szkolenia zawiera kontrakt z uczestnikami, przedstawia im ramy
  organizacyjne i logistyczne oraz prowadzącego/prowadzących zajęcia.

– Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. podczas realizacji szkolenia realizuje działania
  pozwalające na zrealizowanie celów i programu szkolenia, w tym m.in. prowadzenie szkolenia
  w sposób adekwatny do rodzaju, programu i odbiorcy, z zachowaniem określonej koncepcji
  uczenia się.

Po zakończeniu realizacji szkolenia:

– Po zakończeniu szkolenia Śląskie Centrum Usług Wspólnych przeprowadza badania ewaluacyjne.

– Po przeprowadzeniu szkolenia Śląskie Centrum Usług Wspólnych wydaje potwierdzenia
  o uczestnictwie w szkoleniu w formie uzgodnionej z klientami.

– Po zakończonym szkoleniu Śląskie Centrum Usług Wspólnych wydaje raport w formie
  uzgodnionej z Klientem – rozmowy i/lub w formie pisemnej, który zawiera informację o:
  realizacji programu, osiągniętych celach, rekomendacje dalszych działań zgodnie z zasadą
  poufności danych dotyczących poszczególnych Uczestników.

III. Standardy dotyczące kompetencji kadry szkoleniowej.

1. Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. posiada kadrę merytoryczną.

2. W firmie pracuje osoba, która jest odpowiedzialna za stronę merytoryczną szkoleń i dobór kadry
    odpowiedniej do zakresu merytorycznego szkolenia.

3. Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w sposób zaplanowany dba o rozwój merytoryczny
    swojej kadry.

IV. Standardy dotyczące organizacji i logistyki szkoleń.

1. Firma zapewnia uczestnikom profesjonalną obsługę i sprawną organizację szkoleń.

2. Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. organizuje szkolenia w warunkach zapewniających
    efektywność procesu uczenia i higienę pracy umysłowej i fizycznej.

3. Oferowane przez firmę szkolenia odbywają się w warunkach odpowiednich do celu
    i form prowadzenia szkoleń.

4. Oferowane przez Spółkę szkolenia odbywają się przy wykorzystaniu różnorodnych środków
    i materiałów dydaktycznych.

    – Logistyka szkoleń oferowanych w Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. jest uzgadniana
      z Klientami. Uzgodnienia obejmują m.in.: miejsce, datę, cenę wraz z informacją co dokładnie
      zawiera, warunki przyjęcia zgłoszenia i rezygnacji, podanie kontaktu do osoby odpowiedzialnej
      za organizację szkolenia.

    – Logistyka szkoleń jest zgodna z umową z klientami, umożliwiająca realizację celów
      szkoleniowych.

    – Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zapewnia uczestnikom szkoleń materiały
      oraz środki dydaktyczne.