USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

OBSŁUGA ZESPOŁU KADR OBEJMUJE USŁUGI W ZAKRESIE:
– prowadzenia akt osobowych pracowniczych,
– prowadzenia spraw związanych z alokacją pracowniczą, podwyższania kwalifikacji pracowniczych, rozwiązywania i nawiązywania
  stosunku pracy, wyliczania pracowniczych uprawnień emerytalno-rentowych, nadawania odznaczeń dla pracowników,
  oceny pracowniczej,
– wystawiania wszelkich zaświadczeń dotyczących okresów zatrudnienia,
– wyliczania wszelkich uprawnień do świadczeń pracowniczych wynikających z zapisów Kodeksu Pracy oraz regulacji wewnętrznych,
– wprowadzenia, weryfikowania oraz wyrejestrowywania danych osobowych w systemach informatycznych,
– prowadzenia systemu „Płatnik”.

OBSŁUGA ZESPOŁU WYNAGRODZEŃ OBEJMUJE USŁUGI W ZAKRESIE:

Obliczeń Wynagrodzeń:
– obliczanie i realizacja wypłat wynagrodzeń,
– dokonywanie potrąceń wynagrodzeń z różnych tytułów,
– wystawianie zaświadczeń o wysokości dochodów do różnych instytucji lub na wniosek pracownika,
– przygotowywanie dokumentacji z zakresu wynagrodzeń dla celów emerytalnych – RP-7,

Ubezpieczeń ZUS:
– naliczanie wynagrodzeń za czas choroby,
– realizacja wypłat z tytułu świadczeń ZUS (urlopy macierzyńskie, ojcowskie, świadczenia rehabilitacyjne itp.),
– rozliczanie odprowadzonych składek ZUS,
– przygotowanie dokumentacji dla celów emerytalnych i rentowych pod względem potwierdzania absencji chorobowej
  i wypłaconych świadczeń,

Rozliczeń Podatku PIT:
– naliczanie i odprowadzanie zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, przygotowanie rocznych rozliczeń PIT,
– naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło,
– realizacja wypłat z tytułu stypendiów fundowanych i dofinansowania kosztów kształcenia,
– obsługa zajęć komorniczych, alimentacyjnych i innych organów egzekucyjnych dotyczących wynagrodzeń pracowników,

Deputatu Węglowego:
– obsługa deputatu węglowego dla pracowników i emerytów w zależności od form realizacji (talony węglowe, ekwiwalent w gotówce,
  skup w kasie, zwrot do naliczenia do wynagrodzenia),
– wydawanie talonów węglowych (koordynatorzy ds. deputatu węglowego w kopalni),
– realizacja deputatu węglowego na podstawie wyroków alimentacyjnych.

Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obejmuje usługi w zakresie:
– opracowania Regulaminu ZFŚS, zasad wykonawczych i tabel dotacji, rocznego planu rzeczowo – finansowego ZFŚS,
  sporządzanie kwartalnych sprawozdań z wydatkowania środków ZFŚS,
– realizacji świadczeń, w tym: wczasów pod gruszą, wypoczynku dla dzieci, zapomogi i pomocy finansowej,
  działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, działalności turystycznej.

Obsługa roszczeń pracowniczych obejmuje usługi w zakresie:
– naliczania i realizacji wypłaty rent wyrównawczych zgodnie z wyrokiem sądowym lub zawartą ugodą pozasądową,
– naliczania świadczeń należnych rentobiorcy z tytułu wypłacanej renty wyrównawczej,
– realizacji wypłat odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu wypadku w pracy lub choroby zawodowej.

Zespół Kadr

Zespół Wynagrodzeń

40-467 Katowice, ul. Karolinki 1
tel. 32 420 44 34

40-467 Katowice, ul. Karolinki 1
tel. 32 420 44 26