Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnianie wiadomości i umiejętności  w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi  zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Program ramowy

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu ochrony pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP).
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,  z uwzględnieniem  stanowisk wyposażonych  w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem pracy
 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób  zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie charakterystycznych wypadków przy pracy    
 • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy         
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii),   w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne  pracowników)
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Szkolenie odbywa się  nie rzadziej niż raz  na 5 lat w ilości 16 godzin lekcyjnych.

Cennik: 

Liczba użytkownikówCena
1 - 1190 PLN
12 - 2580 PLN
26 - 5075 PLN
51 i więcej70 PLN