Cel 

Kompleksowa opieka firmy w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Program 

 1. prowadzenie systematycznej kontroli i nadzoru nad stanem bezpieczeństwa i warunków pracy w Państwa firmie oraz nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników tejże firmy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. opracowywanie projektów instrukcji i zarządzeń wewnętrznych w sprawach BHP oraz opiniowanie instrukcji w tym zakresie dla poszczególnych stanowisk pracy
 4. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą
 5. inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy rożnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
 6. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków
 7. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 8. przygotowywanie na potrzeby Zarządu i innych organów Państwa firmy informacji, analiz, zestawień, wyjaśnień itp., w zakresie BHP i przeciwpożarowego
 9. przedkładanie Zarządowi firmy informacji o ewentualnych źródłach zagrożeń zawodowych
  i wniosków przedstawiających sposób ich  usunięcia
 10. przedstawianie pracodawcy na bieżąco wniosków dotyczących poprawy stanu BHP i przeciwpożarowego w zakładzie pracy
 11. przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy
 12. przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań organizacyjnych na stanowiskach pracy
 13. udział w pracach przy ocenie dokumentacji inwestycyjnych, odbiorach technicznych nowobudowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych lub ich części, w których
  przewiduje się miejsca pracy, urządzenia mające wpływ na warunki BHP, zgłaszanie wniosków na etapie opracowywania założeń do dokumentacji inwestycyjnej lub modernizacyjnej
 14. współudział w organizowaniu wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników oraz okresowych szkoleń BHP
 15. kontrola, nadzór i współdziałanie ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi w zakresie właściwego zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną roboczą, sprzęt ochrony osobistej, środki higieniczno – sanitarne i apteczki pierwszej pomocy
 16. współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy, organami kontroli zewnętrznych
 17. opracowywanie przy współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych metod poprawy warunków bhp oraz organizacji szkoleń pracowników w tym zakresie
 18. występowanie do kierowników komórek organizacyjnych z wnioskami o wstrzymanie robót na stanowiskach pracy w obiektach zagrożonych wypadkiem lub w razie stwierdzenie zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników
 19. wnioskowanie do Zarządu firmy o zastosowanie sankcji w stosunku do osób odpowiedzialnych za zaniedbania na odcinku BHP i przeciwpożarowego (np. nie zgłaszanie zaistniałego wypadku przy pracy, dopuszczenie do pracy na zagrożonym stanowisku pracy itp.)
 20. realizacja innych zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie
 21. koordynacja i nadzór nad wykonywaniem zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:
  • doradztwo w zakresie wyposażenia miejsc pracy w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice
  • doradztwo oraz egzekwowanie wykonywania zadań w zakresie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie
  • doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji
  • zapoznawanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (w ramach szkoleń wstępnych BHP)
  • ustalanie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia
  • kontrolowanie poszczególnych komórek zakładu pracy, czy przestrzegane są w nich wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • występowanie do osób kierujących pracownikami z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości
  • wnioskowanie do pracodawcy o ukaranie karą porządkową pracowników, którzy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie pożarowe w zakładzie pracy

Koszt obsługi Państwa firmy w zakresie BHP jest ustalany indywidualnie. W razie pytań o koszt prosimy o kontakt pod podanym numerem.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Izabela Pluta
32 420 4150

Miejsce szkolenia

ul. Karolinki 1
40-467
Katowice