Cel 

 • przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa, spółkach komunalnych oraz w firmach prywatnych działających w oparciu o przepisy prawa handlowego
 • skuteczne przygotowanie do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną  Ministerstwa Skarbu Państwa

Program 

 1. Rola państwa w gospodarce, w tym:
 • publicznoprawne i prywatnoprawne funkcje państwa (imperiumi dominium); Skarb Państwa jako forma działania państwa w stosunkach cywilnoprawnych,
 • działy administracji publicznej - rola Rady Ministrów i Komisji Europejskiej,
 •  zamówienia publiczne,
 • zasady wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,
 • podstawowe kompetencje w sferze gospodarki wybranych organów państwowych (Minister Finansów, Minister Skarbu Państwa, Minister Gospodarki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inne).

       2. Zasady działalności przedsiębiorców, w tym:

 • pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa, mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy,
 • swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia (koncesje,zezwolenia, zgody administracyjne, działalność regulowana),
 • tajemnica prawnie chroniona, ochrona dóbr osobistych oraz ochrona informacji niejawnych,
 • rejestr przedsiębiorców i inne rejestry,
 • zasady uczciwej konkurencji,
 • ochrona konsumentów,
 • działalność przedsiębiorców zagranicznych.

      3. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców, w tym:

 • dopuszczalność pomocy,
 • przesłanki udzielania pomocy,
 • system organizacyjny,
 • plan restukturyzacji w oparciu o przepisy o pomocy publicznej,
 • sprawozdawczość i monitoring.

        Stan prawny i faktyczny po 1 maja 2004 r.

      4. Rynek kapitałowy w Polsce, w tym:

 • jego organizacja i funkcjonowanie,
 • zasady obrotu papierami wartościowymi.

       5. Elementy prawa cywilnego, w tym:

 • osoby fizyczne i prawne,
 • przedstawicielstwo (ustawowe, pełnomocnictwo, prokura),
 • przedsiębiorstwo,
 • oświadczenie woli, czynności prawne i ich forma,
 • posiadanie i prawa rzeczowe (własność, prawa rzeczowe ograniczone, użytkowanie wieczyste),
 • podstawowe prawa obligacyjne w zakresie korzystania z mienia (dzierżawa, najem, użyczenie, leasing) oraz sposób prowadzeniadziałalności gospodarczej (umowa starannego działania, umowa rezultatu).

       6. Spółki handlowe – tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie.

       7.Komercjalizacja i prywatyzacja.

       8. Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy, w tym:

       Rola organów spółki w procesach prywatyzacji w świetle prawa pracy;

 • podstawowe zasady prawa pracy,
 • uprawnienia pracownicze wynikające z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,
 • kompetencje związków zawodowych.
 • zwolnienia grupowe/ restrukturyzacja zatrudnienia/

       9. Kompetencje organów spółek prawa handlowego, w tym zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa. Odpowiedzialność członków rad  nadzorczychi zarządów. Zasady powoływania i wynagradzania członków zarządu:

 • tryb przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby,
 • której będzie powierzone sprawowanie zarządu w spółce,
 • wynagradzanie osób zarządzających w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

       10. Ład korporacyjny/ corporate governance/ w spółkach skarbu państwa w tym:

 • cel wprowadzania zasad corporate governance,
 • zasady dobrych praktyk w tym dobre praktyki rad nadzorczych,zarządów i walnych zgromadzeń,
 • standardy pracy członków rad nadzorczych,
 • rola akcjonariuszy w ładzie korporacyjnym.

       11. Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze.

       12. Zarządzanie przedsiębiorstwem.

 • funkcje zarządzania,style,
 • proces decyzyjny,
 • strategia organizacji,misja,cele.

       13.Marketing w przedsiębiorstwie, w tym:

 • zarządzanie marketingowe,
 • planowanie strategiczne biznesu,
 • analiza możliwości rynkowych,
 • organizowanie, wdrażanie i kontrola programów marketingowych.

      14. Biznes plan - zakres i cel.

      15. Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa, w tym:

 • majątkowe,
 • rynkowe,
 • wycena nieruchomości.

       16. Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie, w tym:

 • podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości,
 • ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 • analiza czynników kształtujących wynik finansowy firmy.

       17. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu w tym:

 • rachunkowość jako źródło informacji,
 • rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa,
 • rola rachunkowości zarządczej przy podejmowaniu decyzji gospodarczych,
 • narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej,
 • istota, funkcje i zadania controllingu,
 • budżetowanie i analiza odchyleń.

      18. Restrukturyzacja przedsiębiorstw, w tym:

 • przesłanki podejmowania działań restrukturyzacyjnych,
 • techniki restrukturyzacji oparte na aktywach i pasywach,
 • metody restrukturyzacji finansowej w oparciu o prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawę o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków,
 • budowa programu restrukturyzacji,
 • efekty restrukturyzacji.

 

W cenę wliczone są materiały, bufet kawowy oraz próbne testy.

Zajęcia prowadzone są przez uznanych specjalistów i praktyków z zakresu objętego tematyką kursu.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

2990 PLN

Czas trwania

100 godzin (10) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice