Cel 

Celem szkolenia jest zapoznanie pracownika z:

 • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i w regulaminach pracy
 • przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Program 

 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych  zakładu pracy i organizacji  społecznych w zakresie bezpieczeństwa
  i higieny pracy
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Zasady poruszania się na terenie  zakładu pracy
 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy  i podstawowe środki zapobiegawcze
 6. Podstawowe  zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym
 7. Zasady podziału odzieży roboczej i obuwia  roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
 8. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i  bezpieczeństwo pracownika
 9. Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawdzania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie  pożaru
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

55 PLN

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250, 32 420 4055
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice