Reklamacje

Postępowanie reklamacyjne w Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Uczestnik kursu ma prawo do wniesienia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi szkoleniowej.

Reklamacje można zgłaszać organizatorowi w formie pisemnej, e-mailem, listem poleconym lub faksem, na adres:
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., ul. Karolinki 1, 40 – 467 Katowice, e-mail: m.steczek@scuw.pl, tel. 32 420 44 70.

Karta zgłoszenia reklamacji jest dostępna w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej Śląskiego Centrum Usług Wspólnych
Sp. z o.o. – www.scuw.pl .

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
– przedmiot reklamacji – nazwę kursu, termin i miejsce realizacji,
– opis niezgodności, wraz z oczekiwaniami uczestnika kursu wobec Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.,
– dane osoby zgłaszającej reklamację: imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres do korespondencji.

Zgłoszona reklamacja powinna zostać rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania przez organizatora informacji o powstałej niezgodności. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacji nie będzie zawierało wszystkich danych wskazanych
w punkcie 3, Uczestnik kursu będzie miał 7 dni roboczych na złożenie kompletnego zgłoszenia reklamacji.

Zgłoszenie reklamacji jest analizowane od strony merytorycznej przez kierownika ośrodka lub organizatora danego kursu, po konsultacji z przełożonym. Oceny zasadności reklamacji dokonuje Zarząd Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Niezależnie od wyniku procesu reklamacji, Uczestnik kursu otrzymuje pisemne stanowisko Śląskiego Centrum Usług Wspólnych
w tym zakresie, wraz z uzasadnieniem decyzji oraz wytycznymi dotyczącymi dalszego sposobu postępowania.

Z postępowania reklamacyjnego sporządzany jest protokół, który jest udostępniany do wglądu w siedzibie firmy.

Zapisz się do naszego newslettera!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od ŚCUW Sp. z o.o..