Konkurs prowadzony jest w ramach realizowanego przez Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach projektu pt. „Mały szkrab” nr WND-RPSL.08.01.03-24-05F7/16, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 września 2016 roku.

 

Załącznik: 

Termin składania ofert: 

piątek, Kwiecień 14, 2017 - 07:00