Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach  zaprasza
do składania ofert na realizację usługi cateringowej podczas kursów w ramach projektu „Chce się żyć!”.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Chce się żyć!”.” nr RPSL.09.01.05-01-24-0613/16 w partnerstwie
z Fundacją Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II, ul. Kubiny 5 w Świętochłowicach w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 9.1 Aktywna Integracja  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik: 

Termin składania ofert: 

poniedziałek, Lipiec 31, 2017 - 10:00